Chất hoạt động bề mặt amino acid được sản xuất như thế nào?

Green Manufacturing-flower-skin care

Chất hoạt động bề mặt xanh được sản xuất như thế nào?

Hóa học xanh – một loại hóa học bền vững , là những quá trình và sản phẩm được điều chế với tác dụng làm giảm thiểu haowjc hạn chế việc sử dụng hoặc thải ra môi trường các hợp chất nguy hiểm (theo United States Environmental Protection Agency (EPA). 2017, March 21. )

Chất hoạt động bề mặt amino acid như glutamates and alaninates, có chỉ số nguồn gốc thiên nhiên 100% (100% Natural Origin Index) được tạo bởi nguồn nguyên liệu tái tạo và bền vững. Chất hoạt động bề mặt amino acid của Sino Lion cũng được điều chế thông qua quá trình amid hóa. Quy trình này được cấp bằng sáng chế là quá trình sản xuất xanh, không sử dụng dung môi hữu cơ, do đó loại bỏ lượng dung môi dư như quy trình sulfate/ sulfonate.

 

Green Manufacturing Process

Hình 1 Quy trình sản xuất xanh chất hoạt động bề mặt amino acid

There is a momentum building around sustainable beauty concept in the personal care industry, from personal care giants to start-ups. The interest in sustainable beauty concept can be clearly seen by the strong turnout of formulators from our seminars in Philippines and Indonesia held in 2019. (See the following list for more details)

The amino acid-based surfactants that we presented in seminars resonate strongly with our participants who are working hard to create the next generation personal care products that take care of the environment just as much as they do for our bodies.

Looking forward to more sustainable beauty products in the near future?

We will share the safety profile comparison between amino acid-based surfactants against sulfates or sulfonates in the subsequent articles.  Do contact us to know more about formulating with sustainable beauty concept.

Related Posts