Thiết bị phòng thí nghiệm

MahaChem có các dòng sản phẩm thiết bị phòng thí nghiệm có thể giúp bạn đạt được các mục tiêu phân tích của mình. Chúng tôi có thể cung cấp các thiết bị định lượng và công cụ phòng thí nghiệm và được phân loại thành:

  • Kiểm thử bán chức năng

Thiết bị thử nghiệm ngoài trời Q-Lab (thiết bị sẽ hiển thị các số liệu cho mẫu được thử nhiệm, ví dụ sau 1000 giờ, mẫu bị phai màu. Nhưng thông tin về mức độ phai màu (định lượng) sẽ không được hiển thị, do đó chúng ta cần sử dụng thiết bị tốt nhất để hiển thị số liệu về tỷ lệ phai màu)

  • Kiểm thử phi chức năng

Các thiết bị phòng thí nghiệm cơ bản như cái cân, cốc Zahn, bộ phân tán, v.v … đều thuộc loại này.