กลุ่มทางนิเวศน์

มาฮาเคม นำเสนอเทคโนโลยีใหม่ ๆ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับหลักการของเราให้กับอุตสาหกรรมปิโตรเคมี, โอลีโอเคมี และอุตสาหกรรมสาขาย่อย เช่น ไบโอดีเซลและน้ำมันที่บริโภคได้